Sanguinetti Sensei explaining the finer points to the Sai Kata