While Sensei Gaines has chosen Nunti Bo to go against her